Lover

?

Lover for Follo- Østfold Dachshundklubb

Vedtatt av årsmøtet den 23.01.2013. Sist endret på årsmøte 03.02.2018

 

Kap 1 Innledende bestemmelser

§1-1 Organisasjon og virkeområde

Klubbens navn er Follo- Østfold Dachshundklubb, og forkortes til FØDHK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norske Dachshundklubbers Forbund (NDF), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NDFs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NDFs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NDFs og NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse. Klubben er lokal hundeklubb underlagt NDF, og har sitt virkeområde i Follo Østfold.

Klubben har verneting i Moss.

 

§1-2 Formål

FØDHK har til formål å ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund, ved å arrangere prøver og utstillinger, og å oppfordre til oppdrett av sunne hunder og funksjonelle hunder. FØDHK skal også arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder.

 

§1-3 Definisjoner

Klubbens organer:

Årsmøtet

Ekstraordinært årsmøte

Styret

Valgkomite

Revisorer

Komiteer i henhold til §5.3

 

Kap 2 Medlemskap og krav til dette

§2-1 Medlemskap

Styret kan nekte å oppta som medlem, person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben.

Person nektet tatt opp i klubben som medlem, kan anke avslag til NKKs Appellutvalg.

§2-2 Medlemskontingent

Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK, og NDF med den størrelse som er fastsatt av NKKs representskap og NDFs Dachshundting.

Medlem har ingen rettigheter før full kontingenten er betalt.

 

 

§2-3 Medlemsplikter

Medlemmene er forpliktet til å støtte FØDHK’s og NDF’s virksomhet samt å følge FØDHK’s og NDF’s lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med, slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klub, NDF eller FØDHK hva gjelder klubbinternt regelverk.

 

§2-4 Opphør av medlemskap

Medlemskap i klubben opphører ved:

A:Utmeldelse

B:Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben

C: Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NDF/NKK

D: Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7

§2-5 Disiplinær reaksjoner

Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.

Kap 3 Organisasjon

§3-1 Høyeste myndighet

Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet, som avholdes hvert år innen 28.02.

Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever ¾ flertall).

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.

Et vedtak trer i kraft straks, med mindre vedtaket selv angir noe annet.

Det kan alltid kreves skriftlig avstemning.

§3-2 Møte og stemmerett

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.

Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben.

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte.

På klubbens årsmøte kan NDF møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

§3-3 Innkalling

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 6 ukers varsel.

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten pr post, e-post eller i adressert medlemsblad. I tillegg kan informasjon om årsmøtet legges ut på klubbens hjemmeside.

Med innkallelsen skal følge:

-Dagsorden

-Årsberetning, regnskap med revisors beretning, forslag på kandidater til valgene og andre saker blir utdelt på årsmøtet.

-Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

Kandidater til valg, skal være forespurt, og ha sagt seg villig til vervet de er foreslått til.

-Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet.

-Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 5 uker før møtedato.

§3-4 Årsmøtets oppgaver.

Årsmøtets oppgaver er å:

a) Godkjenne eller underkjenne stemmerett for medlemmer, innkallingen og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være til stede.

b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.

c) Behandle årsberetning

d) Behandle regnskap med revisors beretning.

e) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden.

 

Benkeforslag er ikke tillatt.

f) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.

g) Velge:

Leder for 2 år.

Nestleder for 2 år.

3 styremedlemmer for 2 år.

2 varamedlemmer for 2 år.

Revisor med vararevisor for 2 år.

Valgkomite med leder og øvrige 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentant for 1 år

Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.

Velge representanter til NDF's Dachshundting, iflg. retningslinjer mth antall medlemmer.

Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt.

Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.

Personer som er dømt for dyremishandling etter ”Lov om dyrevelferd” kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

 

§3-5 Æresmedlem/hederstegn

Styret kan på årsmøtet foreslå særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemmer.

Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt.

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent til klubben.

Styret kan påskjønne personer som har ytet klubben spesielt store tjenester. Disse tildeles hederstegn.

 

§3-6 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøte, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.

Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.

Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.

Kap 4 Styret m.v.

§4-1 Styret

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.

§4-2 Vedtak og representasjon

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede.

Styret sammenkalles når leder bestemmer, eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelige for medlemmene , NDF og NKK, ved henvendelse til klubbens styre, evt. på klubbens hjemmeside.

Personalsaker skal ikke omtales i protokoll, men som vedlegg.

§4-3 Styrets oppgaver er å

- lede klubben mellom årsmøtene

- avholde årsmøte

- drive klubben i samsvar med klubbens formål

- gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet

- oppnevne komiteer og representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer, eventuelt webmaster/redaktør.

- søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen og andre klubber i NDF.

- velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret

- oppnevne representant til NKK-regionen’s årsmøte, og NDF’s klubbledermøte.

 

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer

 

§5-1 Valgkomite

Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem.

Leder har ansvar for komiteens arbeid.

Valgkomiteen tar imot, og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

§5-2 Revisor

Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.

Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

§5-3 Komiteer

Drevprøvekomiteen skal bestå av minst 3 medlemmer.

Sporprøver: Komiteen skal bestå av minst 3 medlemmer.

Utstilling: Komiteen skal bestå av minst 3 medlemmer.

Hiprøver: Komiteen skal bestå av minst 3 medlemmer.

Ved valg av medlemmer til ovenstående komiteer, kan benkeforslag tillates.

Kap. 6 Diverse bestemmelser

§6-1 Lovendringer

Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NDFs hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket, eller straks, dersom intet er bestemt.

§6-2 Tolking av lovene

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf Norsk Kennel Klubs lover §6-1.

§6-3 Oppløsning

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt, tilfaller midlene NDF, som oppbevarer klubbens midler i 5 år, i tilfelle klubben gjenopprettes.

Tillegg:

Absolutt flertall: Mer enn 50% flertall av de avgitte gyldige stemmer, er for forslaget. (Blanke stemmer er gyldige stemmer.)

Kvalifisert flertall: Mer enn en spesifisert størrelse (f.eks 2/3 flertall ved lovendring) er for forslaget. (Blanke stemmer er gyldige stemmer.)

 

 

Lover: