Drev

Om drevprøver for Dachshund:


Bedømmelsen skal skje under forhold som er så like vanlig jakt som mulig. Hunden bedømmes etter

de prestasjoner den utøver under prøven. Drevtider på over 60 minutter på rådyr, hjort og rev, samt

45 minutter på hare og kanin noteres ikke. Drevtider over 60 min. skal noteres under "prøvens

forløp". Tap på under 3 minutter, såkalt ikke noterbart tap, innregnes i drevtiden. Tap på 60 minutter

regnes som dødtap, og kopling beordres. Årsaken til dødtap eller til at drevet ble avbrutt før oppnådd

drevtid til 1. premie skal om mulig angis i kritikken under "Prøvens forløp". Når hundens prestasjon

kvalifiserer til 1. premie, skal hunden straks koples. Dersom den ikke er prøvet i minst 3 timer, skal

den slippes i nytt prøveterreng for fortsatt prøve.

Drevtider på drevdyr av samme og forskjellig art kan legges sammen under følgende forutsetninger:

- Når hunden under pågående drev eller tap reiser nytt dyr av samme art.

- Når tap oppstår av utenforstående årsaker, som hunden ikke kan lastes for. (Drevdyr skutt av

utenforstående, drevdyret gått i ur/hi eller liknende.)

- Når drevet går mot eller hunden får tap ved trafikkert vei eller jernbane eller store

vannhindringer og /eller hunden må koples for ikke å utsettes for livsfare.

En forutsetning for å legge sammen tidene er at det korteste drevet må være minst 20 minutter på

hare og kanin, 30 minutter på øvrige arter.

Hjelp til hunden får bare gis på dommerens anvisning. Den kan gis der hundens liv er i fare, eller hvis

pågående drev slutter ved brede eller dype grøfter, høye murer, tette gjerder eller andre hindringer det

ikke er rimelig at hunden kan forsere. Den skal ikke settes rett på sporet, men søke på den andre siden

av hindringen. Slik hjelp skal ikke redusere hundens mulighet til premiering.


Keski-Maan Hareth

Ønsker som framføres under prøven skal, om mulig, tilgodeses. Om hundeeier ønsker å prøve hunden

på en spesiell dyreart, må vedkommende likevel godta påfølgende drevdyr, dersom hunden er koplet

på drev med annet dyr to ganger tidligere. Hvis ikke avsluttes prøven, og hunden er ferdig bedømt.

Drevtid på dyreart føreren ikke god kjenner skal noteres i kritikken. Har hunden drevtid og

egenskapspoeng til premie, skal ikke fører kunne underkjenne dette. Dersom hunden har tilsvarende

eller høyere premiering på annen dyreart, skal førerens ønsker likevel tilgodeses.

Hundepeiler kan fritt benyttes av hundeføreren gjennom hele prøvetiden. Bruk av GPS-peiler skal

ikke verken forringe eller forbedre hundens prestasjon. Bedømmelsen skal ikke påvirkes av den

informasjon som tilkommer gjennom GPS- peiler. Bruk av alle typer peilere er først og fremst

begrunnet med hundens sikkerhet.

Med bakgrunn i dette tillates ikke hundefører eller andre å offentliggjøre GPS- filer fra drevprøver

via internett eller på andre måter.

Mobiltelefon kan kun brukes etter gjensidig overenskomst mellom dommer og hundefører."


Egenskaper som skal bedømmes:

1. Søket

2. Arbeid på fot / evne til å reise vilt

3. Drevsikkerhet

4. Drevmåte og fart

5. Arbeid på tap

6. Mål / hørbarhet

7. Losføring / nyansering

8. Samarbeid

9. Jaktlyst

10. Jaktdugelighet


1 Søket

Skal være målbevisst og energisk. Metode og passe vidde er viktigere enn hastighet. Hunden skal

være i god kontakt med fører. Et planløst, trangt eller alt for vidt søk med dårlig kontakt med fører

utelukker fra 1. premie (N). At hunden ikke søker, men holder seg i førers umiddelbare nærhet regnes

som graverende feil (G). Dersom hunden gjentatte ganger reiser dyr uten at den har fått vist reelt søk

i løpet av prøvetida, skal den tildeles (5).


2 Arbeid på fot

Hunden skal arbeide effektivt, metodisk og utholdende på fot. Den skal selv ha funnet og reist vilt,

for at den skal kunne premieres. Vedvarende roting og stadige markeringer på fot som ikke fører til

uttak kan utelukke fra 1. premie (N). I tilfeller der hunden gjentatte ganger reiser dyr etter kortvarig

fotarbeid eller ved direkte uttak tett på dommerlaget, slik at reelt fotarbeid ikke kan bedømmes, skal

den tildeles (5)


3 Drevsikkerhet

Hunden skal drive (jage) utholdende, flytende og jevnt i god kontakt med drevdyret. Hakkete drev,

dårlig kontakt og stadige tap kan utelukke fra 1. premie (N). Drev på hare bedømmes mildere. At

hunden har lengre omjag eller baksporjag er graverende feil (G).

Terrengets beskaffenhet skal tas med i vurderingen av momentet.


4 Drevmåte og fart

Hunden skal drive (jage) med passe fart. Den skal være spornøye og ha få overløpstap.


5 Arbeid på tap

Hunden skal vise utholdenhet og ringe metodisk ved arbeid på tap. Ikke noterbare tap skal regnes

hunden til gode, (5) ved drevtid til 1. premie Ved tapsfri drevtid som kvalifiserer til 1. pr. på minst to

drev skal hunden tildeles (6). Ved drevtid som kvalifiserer til lavere premiegrad tildeles (3) ved tap

fritt drev.

Hund som ikke er villig til å arbeide på tap kan utelukkes fra 1. premie (N).


6 Mål / hørbarhet

Målet skal være klangfullt og godt hørbart. Dobbeltmål er en ekstra fortjeneste. Et dårlig hørbart mål

kan utelukke fra 1. premie (N).


7 Losføring / nyansering

Dommer skal, veiledet av halsingen, kunne følge drevets gang. Losen skal være rolig og med normal

tetthet og nyansert etter avstanden til drevdyret. Støting på fot eller tap skal lett skjelnes fra losen.

Hund som støter tett og losliknende (løs) eller som er sparsom med losingen tross god kontakt (trang)

kan ikke tildeles 1. premie (N). Villedende løshet eller tranghet er graverende feil (G).


8 Samarbeid

Under søket skal hunden ha jevnlig god kontakt med fører. Ved avsluttet drev eller hvis den legger av

tapet, skal den selv oppsøke fører. Hund som etter avsluttet drev ikke viser vilje til å oppsøke fører

kan utelukkes fra 1. premie (N).


9 Jaktlyst

Hunden skal arbeide med lyst og energi under hele prøvetiden. Den skal villig søke ut etter avsluttet

1. premie drev. Normalt skal den ikke ha vesentlige skader på poter og underside. At hunden stadig

avbryter sitt arbeid og kommer tilbake til hundefører uten selv å ville ut i arbeid igjen eller vegrer seg

for å søke etter nytt slipp utelukker fra 1. premie (N). At hunden ikke vil jage eller vegrer å ta opp

ferske slag av ønsket drevdyr (se pkt. 5.2) er graverende feil (G).


10 Jaktdugelighet

En sammenfatning av hundens kvaliteter som jakthund. Egenskaper som viltfinnerevne,
klokhet, energi og utholdenhet er av vesentlig betydning, likeledes tilgjengelighet og rimelig
lydighet. Hund som vegrer kopling og hund som ikke lar seg besiktige av dommer etter avsluttet
prøve kan utelukkes fra 1. premie (N).
At en hund viser manglende evne og vilje til å framstå som en jagende hund er en graverende
feil (G)


Egenskapspoeng

Ved bedømmelse av hundens egenskaper og ferdigheter skal dommer ta hensyn til omstendigheter

som kan påvirke prestasjonen. Alle angitte egenskaper i egenskapstabellen (se pkt. 6.0) skal

bedømmes og poengsettes.

Poeng gis som følger: 1 poeng - Graverende (G)

2 poeng - Dårlig (N)

3 poeng - Godtagbart

4 poeng - Godt

5 poeng - Meget godt

6 poeng - Utmerket


Graverende feil (G - 1 poeng) og Dårlig (N - 2 poeng) kan ikke gis for egenskaper der dette ikke er

spesielt angitt (se pkt. 6.0).

Ved premiekvalifiserende drev skal egenskaper som ikke har kunnet bedømmes gis 3 poeng, tallet

settes i parentes i kritikken (3). Drev uten noterbart tap gis dog minst 5 poeng (5) for arbeid på tap (se

pkt. 6.5). Opplysning om tydelig dobbeltmål, målets karakter, slitasjeskader etc. gis på eget sted i

kritikken. Momenter skal poengsettes der det er mulig å gjøre dette, uansett premiering!